Pravila i uslovi korišćenja usluga sajta trilino.com

Uvodne odredbe

Ovim uslovima korišćenja ugovaraju se međusobni odnosi između fizickog ili pravnog lica koje koristi usluge sa internet stranice trilino.com ili na bilo koji način, kako neposredno tako i posredno, koristi, ili je koristilo usluge internet stranice trilino.com (u daljem tekstu „Korisnik”) i Privredno društvo Adalgo group consult DOO Beograd-Stari grad, sa sedištem u Beogradu, Džordža Vašingtona br.40, matični broj 21131121, PIB 109137875, čiji je zakonski zastupnik direktor Dragan Đokić, s jedne strane, koje je privredno društvo registrovano pred Agencijom za privredne registre od dana 27.08.2015.godine u skladu sa propisima Republike Srbije (u daljem tekstu: Trilino).

Ovi Uslovi korišćenja (u daljem tekstu: „UK“) regulišu oblike i način korišćenja interaktivnih usluga na internet stranici trilino.com koja pruža uluge odabira i rezervacije termina za proslavu rođendana i obuhvata sledeće sadržaje i aktivnosti: dečje igraonice, sportske aktivnosti, animacije, keteringe, torte i druge različite proizvode i usluge u objektima Trilino Partnera.

Trilino usluge su složenog karkatera, a sastoje se od prezentovanja različitog sadržaja putem interneta, omogućavanja kreiranja rezervacija i kaparisanja usluga/prozvoda koje nude pravni subjekti sa kojima Trilino ima potpisane ugovore o saradnji.

Svako dalje korišćenje ove internet stranice na web adresi trilino.com, nakon upoznavanja sa UK, Uslovima prodaje kao i sa Izjavom o poverljivosti podataka, podrazumeva da je Korisnik saglasan sa tim uslovima i njihovim pravilima i da pristaje na korišćenje internet stranice trilino.com usluga u skladu sa ovim UK.

U smislu ovih UK, Korisnik je svako fizičko ili pravno lice koje koristi internet stranicu ili koje na bilo koji način, kako neposredno, tako i posredno, koristi, ili je koristilo usluge ove internet stranice.

U smislu ovih UK, Trilino Partner je svako pravno lice sa kojima Trilino ima važeći potpisan ugovor o poslovnoj saradnji koje učestvuje u realizaciji neke usluge koju Korisnik može videti na trilino.com internet stranici i za koju može kreirati rezervaciju.

Korišćenjem internet stranice trilino.com od strane Korisnika, smatra se da je Korisnik saglasan da sva komunikacija i interakcija koja se odvija putem trilino.com internet stranice mora biti u skladu sa ovim UK.

Registracija Korisnika Trilina-a

Registracijom, odnosno otvaranjem korisničkog naloga na trilino.com internet stranici smatra se da je korisnik ove UK u celosti pročitao i prihvatio.

Popunjavanjem i Prihvatom pristupnice (registracione prijave), odnosno uspešnim otvaranjem korisničkog naloga na internet stranici trilino.com, smatra se da je zaključen ugovor sa odložnim uslovom između Korisnika i Trilina-a, u skladu sa ovim UK.

Odložni uslov će biti ispunjen i ugovor između Korisnika i Trilina-a će stupiti na snagu uplatom rezervacije od strane Korisnika.

Autorska prava Trilina-a

Svi materijali koji se nalaze na trilino.com internet stranici su vlasništvo Trilina-a, pa su kao takvi zaštićeni zakonom, i/ili se koriste u skladu sa odobrenjem nosioca autorskih prava i nosioca prava na žig ili model. Trilino je, takođe, nosilac autorskih prava i prava industrijske svojine na celokupnom idejnom i vizuelnom Trilino sadržaju, kao i na sadržaju trilino.com internet stranice neophodne za ispravno i nesmetano funkcionisanje projekta.

Zabranjena je bilo kakva distribucija, kopiranje, prenos, povezivanje, objavljivanje ili na bilo koji način menjanje sadržaja sa trilino.com internet stranice, bez pisanog odobrenja Trilina-a. Svako kršenje ove zabrane može imati za posledicu povredu prava na žig, model ili neko drugo autorsko pravo ili pravo industrijske svojine, odnosno može da proizvede pokretanje sudskih postupaka, ili krivičnog gonjenja lica koje krše ovu zabranu.

Korisnik ne sme menjati, objavljivati, prenositi, učestvovati u prenosu ili prodaji ili na bilo koji drugi način iskorišćavati bilo koji sadržaj sa trilino.com internet stranice, u celosti ili delimično. Takođe nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prenos, izdavanje ili komercijalno iskorišćavanje preuzetog materijala.

Izmene ovih UK, Uslova prodaje ili Izjave o poverljivosti

Trilino zadržava pravo da u svakom trenutku, i bez prethodnog obaveštenja Korisnika, ukoliko to smatra potrebnim, ukine ili izmeni bilo koji od ovde navedenih UK, Uslova prodaje i/ili Izjave o poverljivosti podataka.

Pomenute izmene mogu, između ostalog, uključivati i uvođenje određenih naknada ili naplata, pa se Korisniku preporučuje da periodično ponovo detaljno pročita informacije sadržane u UK, Uslovima prodaje i/ili Izjavi o poverljivosti podataka, kako bi bio informisan o eventualnim promenama.

Redovno informisanje Korisnika o promenama UK, Uslova prodaje i/ili Izjave o poverljivosti podataka

Svaka eventualna izmena UK, Uslova prodaje i/ili Izjave o poverljivosti važi za treća lica, koja nisu Korisnici, odmah po objavi na internet stranici trilino.com. Za Korisnike, izmene UK, Uslova prodaje i/ili Izjave o poverljivosti važiće po obaveštenju Korisnika o izmenama u elektronskoj formi na sajtu trilino.com.

Pravila korišćenja internet stranice trilino.com

Obaveza i dužnost Korisnika je da koristi trilino.com internet stranicu isključivo u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije, kao i sa opštim moralnim i etičkim načelima.

Osnovna namena korišćenja trilino.com internet stranice je pretraga prostora za proslavu dečijih rođendana, hrane, pića i raznih ostalih sadržaja, a potom rezervacija i praćenje perioda pripreme i održavanja proslave, razmena iskustava u vezi sa korišćenjem usluge kroz ocenjivanje Trilino Partnera (prostora za proslavu).

Korisnik može sa internet stranice trilino.com preuzimati, popunjavati i čuvati materijale zaštićene autorskim pravom Trilina-a samo u svrhu svoje lične upotrebe.

Korisnik ne sme putem trilino.com internet stranice objavljivati, prenositi ili činiti dostupnim, na bilo koji način, nikakve materijale čijim sadržajem se krše prava drugih, na primer, sadržaj koji je uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava ugled ili privatnost nekog lica, itd, kao ni materijale nezakonitog sadržaja i forme.

Trilino zadržava diskreciono pravo da samostalno oceni da li je došlo do povrede obaveza predviđenih UK i Uslovima prodaje od strane Korisnika.

Sadržina i Uslovi rezervacije termina i sadržaja Trilino usluge

Sadržina Trilino interaktivne usluge

Trilino usluga je složena i sastoji se odupravljanja sadržajem trilino.com internet stranice, sprovođenja finansijskih transakcija vezanih za konkretnu uslugu rezervacije, organizacije i posredovanja pri prodaji usluga i pružanja usluga putem interneta.

Kreiranje korisničke rezervacije

Da bi posetioc trilino.com internet stranice mogao da izvrši rezervaciju neophodno je da: a) popuni rezervacioni formular za koje su potrebne informacije o imenu slavljenika/ce, očekivanom broju odraslih gostiju (starijih od 18 godina) i očekivanom broju gostiju dece (mlađih od 18 godina); b) se prijavi na trilino.com internet stranicu kao Korisnik ukoliko je prethodno izvršio registraciju, ukoliko nije, potrebno je da se registruje; c) potvrdi svoj identiet ukucavanjem jednokratnog verifikacionog koda koji mu je prethodno poslat na email; d) izvrši uplatu depozita (kapare) čiji je iznos prethodno odredio Trilino Partner.

Cene i troškovi usluge koju Korisnik rezerviše su vidljivi na trilino.com internet stranici, konkretno na stranici za kreiranje rezervacije. Korisniku su vidljivi ukupni troškovi/cena koje će snositi podeljeni po oblastima (termin/prostor, ketering, dodatne usluge), zatim cena depozita (kapare) koju je potrebno da plati putem internet plaćanja ukoliko želi da kreira rezervaciju.

Ocenjivanje iskustva i komentar

Korisnik će nakon realizovane rezervacije dobiti mogućnost da u elektronskoj formi putem svog administrativnog panela oceni svoje iskustvo u vezi sa realizovanom rezervacijom i upiše tekstualni komentar koji če možda biti vidljiv drugim Korisnicima.

Ovo ocenjivanje vrši se kako bi se ostalim Korisnicima ukazalo na dobro ili loše poslovanje Trilino Partnera. U skladu sa tim ocenama postojaće načini na koji će Trilino Partneri sa većim ocenama biti favorizovani u budućim poslovnim i tehničko-funkcionalnim procesima.

Uslovi prodaje

Trilino usluga je usluga rezervisanja ili prodaje usluga/proizvoda koje pružaju treća lica (Trilino Partneri), i koja se pruža prema unapred objavljenim uslovima na trilino.com internet stranici.

Trilino, kao skup interaktivnih usluga, obuhvata sledeće sadržaje i aktivnosti: prezentaciju prostora za organizaciju dečijih rođendana, rezervisanje termina za održavanje dečijih rođendana u prostorima specijalizovanim za tu namenu, prezentaciju i/ili rezervisanje i/ili kaparisanje usluga keteringa (dostave hrane, pića i/ili torte), prezentaciju i/ili rezervisanje i/ili kaparisanje usluga dečijih animatora, prezentaciju i/ili rezervisanje i/ili kaparisanje ostalih usluga koje mogu upotpuniti i/ili poboljšati održavanje dečijeg rođendana.

Sve usluge koje su u ponudi na trilino.com internet stranici, Trilino je dužan da pruži u skladu sa ovim UK i Uslovima prodaje, koji važe na dan kada Korisnik prihvata ponudu za konkretnu uslugu koju je odabrao na sajtu trilino.com. Radi dostupnosti Trilino usluga Korisniku, Korisnik mora koristiti trilino.com internet stranicu preko računarske opreme za koju je Korisnik isključivo odgovoran, bilo za nabavku, bilo za održavanje hardvera i softvera koji koristi, ili za odabir hardvera ili softvera preko koga pristupa trilino.com internet stranici, ukoliko ne koristi svoju opremu i softver. Korisnik je odgovoran i za bilo koju opremu potrebnu za pristup i korišćenje internet stranice trilino.com i samostalno snosi i sve troškove vezane za korišćenje i održavanje pristupnog hardvera i softvera.

Cene predstavljene na trilino.com internet stranici. Svaka predstavljena cena uključuje PDV i/ili neki drugi porez koji je zakonom predviđen za određenu vrstu usluge. Trilino zadržava pravo da promeni cene jedne, ili više Trilino usluge u svakom trenutku bez prethodnog obaveštenja.

Korisnik je upoznat sa činjenicom da Trilino nije vlasnik, niti u svom vlasništvu ima proizvode/usluge koje promotivno nudi putem trilino.com internet stranice, već da su svi proizvodi/usluge u isključivom vlasništvu Trilino Partnera, te za sve probleme i nedostatke koji mogu nastati prilikom samog faktičkog korišćenja usluga, uključujući isporuku ili manjkavosti proizvoda/usluga, isključivu odgovornost snose Trilino Partneri čiji se proizvodi/usluge nude putem Trilino usluge na internet sajtu trilino.com.

Neophodan uslov za korišćenje Trilino usluge je otvaranje korisničkog naloga na trilino.com internet stranici.

Otvaranje korisničkog naloga na trilino.com internet stranici vrši se popunjavanjem postojeće forme za otvaranje korisničkog naloga (Registracije), tako što se u formu unose svi traženi podaci o Korisniku (ime i prezime, kontakt telefon i email).

Otvaranjem korisničkog naloga Korisnik može da se prijavi na trilino.com internet stranicu, da pristupi svim sadržajima trilino.com internet stranice, nakon čega se smatra registrovanim korisnikom i potvrđuje da je ove UK u celosti pročitao, razumeo i prihvatio, kao i Uslove prodaje i Izjavu o privatnosti.

Kupovina i plaćanje usluga na sajtu trilino.com

Opšte odredbe

Usluga Trilino-a u najopštijem smislu, je povezivanje roditelja ili prijatelja dece uzrasta do 18 godina sa pravnim subjektima koji nude sadržaje specijalizovane za organizaciju i održavanje dečijih rođendana. Trilino isključivo puža uslugu prezentacije i/ili rezervisanja i/ili kaparisanja usluga/prozvoda koje nude Trilino Partneri. Trilino ne učestvuje u realizaciji, od strane Korisnika prethodno rezervisanih ili kaparisanih usluga Trilino Partnera, već Trilino Partnerima pruža pravovremene i tačne informacije u vezi sa rezervacijom i/ili kaparom koju je Korisnik prethodno izvršio.

Da biste koristili usluge Trilino-a, neophodno je da: a) Odaberete lokaciju/prostor za održavanje proslave i termin održavanja proslave koji vam najviše odgovara; b) Kreirate rezervaciju u skladu sa objašnjenjem ponuđenim u delu Rezervacija.

Kupovina

Izvršenjem uplate prilikom kupovine Trilino usluge (Trilino rezervacija) ovlašćujete banku provajdera za plaćanje, Banca Intesa AD Beograd, da sa Vaše kreditne kartice naplati iznos za odabranu uslugu i/ili proizvod. Nakon izvršene uplate na trilino.com internet stranici će biti vidljiva potvrda o izvršenoj uplati, a na email adresu će vam biti poslata ista potvrda (o izvršenoj uplati), kao i potvrda o uspešnoj rezervaciji u kojoj ćete moći da vidite karakteristike rezervacije i ostatak cene koju je potrebno platiti direktno Trilino Partneru.

Potvrda o uspešnoj rezervaciji vam garantuje: pristup prostoru (Trilino Partneru) u datom terminu, konzumiranje usluge u dogovorenom vremenskom trajanju, iznos ostatka cene čak i u situaciji da u međuvremenu (od vremena potvrđene rezervacije do vremena realizacije rezervacije) dati Trilino Partner promeni cene usluga koje su navedene u iznosu ostatka cene (u vašoj potvrdi uspešne rezervacije).

Konverzija valute - Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

Reklamacija - Kako trilino.com internet stranica pruža uslugu rezervisanja i/ili kaparisanja usluga/prozvoda koje nude Trilino Partneri, to na izvršenu uslugu od strane Trilino Partnera nije moguće uložiti reklamaciju. Usluga koju Trilino pruža je u potpunosti izvršena u trenutku kada je nakon uplate od strane Korisnika na njegovu email adresu poslata potvrda o uspešnoj rezervaciji sa svim za Korisnika relevantnim informacijama.

Povraćaj sredstava - U slučaju povraćaja sredstava zbog nemogućnosti korišćenja usluga koje su rezervisane i kaparisane putem trilino.com internet stranice, kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Trilino je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja.

Izmena Uslova prodaje

Trilino zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni ili ukine bilo koji deo pružanja Trilino usluge i to bilo da se izmena odnosi na sadržinu usluge, ili na samu trilino.com internet stranicu. Isto tako, Korisnik je saglasan da se navedene Izmene Uslova prodaje mogu vršiti od strane Trilino-a bez ograničenja, odnosno da Trilino može menjati vreme dostupnosti, sadržaj, kao i opremu potrebnu za pristup ili korišćenje internet stranice. Korisnik prihvata da Trilino može prestati sa slanjem informacija ili dela informacija o Trilino uslugama, da može promeniti ili ukinuti bilo koji način prenosa podataka, da može promeniti brzinu prenosa podataka, kao i bilo koje druge karakteristike u vezi sa softverom i pristupom trilino.com internet stranici.

Reklamacije i povraćaj novca

Korisnik ima pravo na reklamaciju u situacijama kada: a) u roku od 24 časa nakon izvršene uplate od Trilino-a nije dobio obaveštenje o uplati i potvrđenoj rezervaciji na email adresu koju je upisao u toku procesa registracije; b) Trilino Partner nije u mogućnosti ili odbija da izvrši uslugu za koju je pre toga Korisnik izvršio sve potrebne uplate i Trilino Partneru prezentovao potvrdu o uspešno izvršenoj rezrvaciji koju je dobio od Trilino-a.

U slučaju reklamacije za situacije prethodno označene sa slovom a, Korisnik mora dokazati da je za Trilino rezervaciju izvršena uplata i da email potvrde o uplati i rezervaciji nije poslat na validnu email adresu koja je upisana u toku procesa registracije Korisnika u roku od 24 časa. Ukoliko korisnik uspeštno dokaže prethodno navedene stavke i na taj način ukaže na propust u funkcionisanju trilino.com internet stranice, imaće mogućnost da izabere da li želi da mu se vrati novac ili želi da mu se aktivira i potvrdi prethodno realizovana rezervacija. Rezervacija može biti aktivirana i potvrđena samo ukoliko je termin za koji je Korsnik bio zainteresovan i dalje slobodan.

U slučaju reklamacije za situacije prethodno označene sa slovom b, Korisnik mora dokazati da je uspešno izvršio uplatu, da mu je ta uplata potvrđena i na email adresu poslata potvrda o uspešnoj rezervaciji od strane Trilino-a. Korisnik mora dokazati da je Trilino Partner odbio da izvrši uslugu koja je u skladu sa podacima koji stoje u potvrdi o uspešnoj rezervaciji. To znači da je odbio da ustupi prostor u definisanom terminu, nije dostavio ketering uslugu i/ili neku od dodatnih usluga u definisanom terminu čak i kada mu je prezentovana potvrda o uspešnoj rezervaciji u kojoj se jasno navodi da je Korisnik rezervisao dati termin i da je spreman da plati ostatak cene (koja je navedena u potvrdi) ukoliko ona postoji. Ukoliko korisnik uspeštno dokaže prethodno navedene stavke imaće pravo na povraćaj novca.

U slučaju da, zbog neažurnog vođenja evidencije o rezervacijama ili nekog drugog razloga, Trilino Partner nije u mogućnosti da izvrši uslugu za koju je prethodno Korisnik izvršio uplatu i rezervaciju, Trilino će čim pre obavestiti Korisnika da izvršena rezervacija nije moguća i izvršiće povraćaj novca na račun Korisnika.

Trilino Partneri

Trilino Partner je svako pravno lice sa kojima Trilino ima važeći potpisan ugovor o poslovnoj saradnji koje učestvuje u realizaciji neke usluge koju Korsnik može videti na trilino.com internet stranici i za koju može kreirati rezervaciju.

Postoje 2 tipa Trilino Partnera: prostorni partneri i ketering partneri. Prostorni partneri su ona pravna lica koja nude uslugu iznajmljivanja prostora koji je specijalizovan za realizaciju dečijih rođendana, dok su ketering partneri ona pravna lica koja su specijalizovana za pripremu i dostavu hrane i posuda u kojima se hrana služi.

U toku procesa rezervacije kada Korisnik izvrši uplatu Trilino obaveštava onog Trilino Partnera koji je u obavezi da rezervisanu uslugu izvrši. Ukoliko Trilino Partner nije u mogućnosti da izvrši rezervisanu uslugu potrebno je da što pre o tome informiše predstavnike Trilino-a koji kasnije obaveštavaju Korisnika. Trilino Partneru je zabranjeno da direktno kontaktira korisnika u slučaju kada nije u mogućnosti da izvrši rezervisanu uslugu.

Trilino Partneri koji spadaju u grupu prostornih partnera dužni su da vode evidenciju o vlastitim rezervacijama na način da Korisniku uvek omoguće validne informacije u vezi sa raspoloživim terminima. Trilino Partneri (prostorni partneri) imaju mogućnost da samostalno rezervišu termine na trilino.com internet stranici za situacije kada postoji zainteresovanost od strane lica koja nisu Korisnici.

Ukoliko je termin Trilino Partnera (prostornog partnera) vidljiv kao slobodan na trilino.com internet stranici to mora značiti da za taj termin ne postoje prethodne rezervacije izvršene preko trilino.com internet stranica, bilo koje druge internet stranice ili direktno od strane tog Trilino Partnera.

U slučaju da Trilino Partner želi da otkaže rezervaciju koji je Korisnik izvršio preko trilino.com internet stranice, on (Trilino Partner) će biti dužan da Trilino-u vrati sav novac koji je po datoj rezervaciji naplaćen kako bi Trilino vratio novac Korisniku koji je kreirao rezervaciju i izvršio uplatu. Takođe, Trilino Partner će biti dužan da Trilino-u plati penale koji su definisani u ugovoru o poslovnoj saradnji koji je potpisan između Trilino-a i Trilino Partnera.

Trilino Partneri koji spadaju u grupu ketering partnera su dužni da pripreme i isporuče dogovorene količine hrane, u dogovoreno vreme i na dogovoreno mesto ukoliko su od presdtavnika Trilino-a dobili informaciju o isporuci u skladu sa vremenom obaveštenja o isporuci koje je definisano u ugovoru o poslovnoj saradnji koji je potpisan između Trilino-a i Trilino Partnera.

U slučaju da Trilino Partner (ketering partner) nije u mogućnosti da isporuči dogovorene količine hrane, u dogovoreno vreme i na dogovoreno mesto, a prethodno je od strane Trilino predstavnika pravovremeno dobio obaveštenje o isporuci, on (Trilino Partner) će biti dužan da Trilino-u vrati sav novac koji je po datoj rezervaciji keteringa naplaćen kako bi Trilino vratio novac Korisniku koji je kreirao rezervaciju i izvršio uplatu. Takođe, Trilino Partner će biti dužan da Trilino-u plati penale koji su definisani u ugovoru o poslovnoj saradnji koji je potpisan između Trilino-a i Trilino Partnera.

Izjava o poverljivosti

Poverljivost podataka

Kako je predviđeno da je uslov za korišćenje Trilino usluge registracija Korisnika na trilino.com internet stranici, koja podrazumeva unošenje traženih podataka o Korisniku (ime i prezime, email adresa, kontakt telefon), te na ovaj način Trilino postaje obrađivač ličnih podataka o Korisnicima, koje su sami Korisnici uneli.

Korisnici odgovaraju za tačnost unetih podataka, i Trilino nije dužan da ih pojedinačno proverava, ali ukoliko u toku pružanja usluga Trilino otkrije, lično ili preko Trilino Partnera da su podaci netačni, ovlašćen je da raskine korišćenje Trilino usluge, da obriše korisnički nalog sa lažnim podacima, i o tome obavesti sve Trilino Partnere.

Korisnik popunjavanjem postojeće forme za registraciju dobrovoljno Trilino-u dozvoljava korišćenje svojih ličnih podataka, prema kojima će se Trilino odnositi u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Podaci koje preuzima Trilino su lični podaci Korisnika i opšte informacije i Korisnik je izričito saglasan da je Trilino ovlašćen da ih koristi radi izvršenja i/ili poboljšanja svoje usluge.

Korisnik u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, ima pravo da uskrati Trilino-u korišćenje njegovih ličnih podataka. U slučaju naknadnog uskraćivanja prava korišćenja ličnih podataka Trilino -u od strane Korisnika, ugovor između Korisnika i Trilino-a se atomatski raskida, nakon čega se ugovorna obaveza između Korisnika i Trilino-a automatski gasi.

Lične informacije

Lične informacije su informacije koje tačno određuju pojedinog korisnika. Radi pružanja usluge preko trilino.com internet stranice od Korisnika se zahteva da u registracionu formu na internet sajtu trilino.com unese svoje lične informacije potrebne za korišćenje opcije kreiranja rezervacije.

Trilino od Korisnika prikuplja informacije o imenu i prezimenu Korisnika, email adresi Korisnika i broju telefona Korisnika. Ove informacije se prikupljaju isključivo kako bi Korisnik postao jedinstven entitet u Trilino sistemu i bilo mu omogućeno da kreira rezervaciju. Ove informacije se skladište u encriptovanom formatu tako da ne može doći do zloupotrebe informacije od strane trećih lica ili Trilino zaposlenih.

U toku plaćanja rezervacija Trilino preusmerava Korisnika na NestPay servis Banka Intesa-e, pa tako ne dolazi u kontakt niti prikuplja informacije u vezi sa brojem platne kartice, datumom isteka njenog važenja i kodom za njenu autorizaciju.

U procesu kreiranja rezervacije Korisnik je u obavezi da upiše ime slavljenika/ce, očekivani broj odraslih gostiju (starijih od 18 godina) i očekivani broj gostiju dece (mlađih od 18 godina). Ukoliko ne želi da upiše ove informacije, Korisnik neće biti u stanju da kreira rezervaciju.

Trilino zadržava pravo da lične podatke Korisnika koje obrađuje prikaže samo finansijskoj instituciji (banci) i institucijama odgovornim za sprovođenje zakona. Trilino se ograđuje od eventualnog korišćenja prosleđenih ličnih podataka od strane drugih lica u bilo koje druge svrhe od navedene, stoga ne može biti odgovoran za eventualnu štetu koja bi od takvog korišćenja od strane drugih lica mogla nastati za Korisnika.

Trilino zadržava pravo da lične podatke Korisnika čuva i nakon isteka ugovornog ili pretplatničkog odnosa, odnosno korišćenja usluge, radi olakšavanja zaključenja novog pretplatničkog odnosa.

Podaci o ličnosti se skladište u posebnim bazama podataka i u enkriptovanom formatu, stoga ne mogu biti vidljivi/čitljivi čak ni zapolsenima Trilino-a koji imaju pristup tim bazama podataka.

Informacije opšteg karaktera

Opšte informacije su informacije koje ne određuju pojedinačnog Korisnika i odnose se, na primer, na podatke koju je internet stranicu Korisnik posetio pre, ili posle posete trilino.com internet stranice, koju vrstu pretraživača Korisnik koristi i/ili Korisnikovu Internet Protocol (IP) adresu.

Ova vrsta informacija se uz pomoć elektronskih alata automatski prikuplja u trenutku kad Korisnik poseti trilino.com internet stranicu.

Korisnik je saglasan da opšte informacije Trilino može da koristi bez ograničenja za rešavanje problema administriranja trilino.com internet stranice, kako bi poboljšao svoje oglašivačke i promotivne rezultate, poboljšao svoju ponudu proizvoda/usluga na tržištu, analizu trendova, analizu usklađenosti sa pozitivnim propisima i saradnju sa institucijama odgovornim za sprovođenje zakona.

Email poruke

Trilino svojim Korisnicima šalje isključivo administrativne email poruke, koje za cilj imaju siguran pristup Trilino opcijama za korisnike, ili pružanje relevantnih informacija koje pomažu Korisnicima da kvalitetno iskoriste one usluge koje su rezervisali putom trilino.com internet stranice.

Registraciona email poruka, koju Korisnici dobijaju nakon uspešnog procesa registracije, služi da bi donekle potvrdila podatke koji su sačuvani u toku procesa registracije i da bi omogućila pristup izvršavanju plaćanja rezervacije isključivo Korisnicima.

Promena lozinke email poruka, koju Korisnici dobijaju ukoliko su registrovani ali su zaboravili važeću lozinku, služi da bi omogućila Korisnicima da promene lozinku onda kada nisu u stanju da reprodukuju svoju važeću lozinku.

Potvrda o izvršenoj uplati i uspešnoj rezervaciji, koju Korisnici dobijaju nakon ispunjavanja rezervacionog formulara i uspešno izvršene uplate preko Banca Intesa NestPay usluge, služi da bi Korisnika obavestila o karakteristikama rezervacije koju je napravio. U ovoj email poruci nalaze se podaci o ceni, terminu rezervacije, lokaciji rezervacije, ketering uslugama i dodatnim uslugama koje su rezervisane.

Ova Izjava o poverljivosti podataka odnosi se na poverljivost podataka koji su korišćenjem trilino.com internet stranice od strane Korisnika, prikupljeni i arhivirani u bazama podataka Trilino-a.

Trilino zadržava diskreciono pravo da ovu Izjavu može izmeniti u svako doba i tako izmenjen tekst Izjave postaje važeći odmah po objavi istog na trilino.com internet stranici i upoznavanja Korisnika sa tekstom izmena u elektronskoj formi na internet stranici.

Bezbednost plaćanja usluga

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebnom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni Trilino sistemu.

Komunikacija

Korisnik je saglasan da su sve interaktivne opcije na internet stranici trilino.com, a posebno komunikacija putem privatnih poruka, četa, bloga, foruma ili na drugi sličan način slanja poruka ili međusobnog komuniciranja, javnog karaktera i nemaju status poverljivih informacija, pa stoga Trilino može nadzirati navedeni sadržaj komunikacije korisnika, bez njihovog znanja i posebnog odobrenja.

Pošto Trilino ne kontroliše ili autorizuje sadržaj poruka ili informacija koje se mogu naći natrilino.com internet stranici, Trilino nije i ne može biti odgovoran, kako za radnje koje Korisnik preduzima u bilo kom delu trilino.com internet stranice, tako ni za sadržaj koji bi Korisnik mogao da postavi na istoj.

Maloletni Korisnici Trilino usluge

Samostalno korišćenje trilino.com internet stranice licima mlađim od četrnaest (14) godina je zabranjeno i ona mogu koristiti stranicu samo uz kontrolu roditelja ili staratelja.

Lica mlađa od četrnaest (14) godina mogu ograničeno koristiti Trilino usluge, ona mogu realizovati rezervaciju, koja je napravljena na trilino.com internet stranici, kod Trilino Partnera isključivo uz prisustvo svojih staratelja, u suprotnom Trilino Partner može odbiti da realizuje rezervisanu uslugu.

Ograničenje odgovornosti Trilino-a

Korisnik razume i saglasan je da trilino.com internet stranicu, njene sadržinu, kao i Trilino usluge koristi isključivo na svoju ličnu odgovornost.

Ograničenje odgovornosti zbog tehničkih nedostataka:

Korisnik je upoznat i saglasan sa činjenicom da pri korišćenju internet mreže može doći do tehničkih problema pri funkcionisanju iste, a sa tim i do prekida usluga na trilino.com internet stranici. Takvi i slični događaji su van mogućnosti kontrole od strane Trilino-a, pa iz tog razloga Korisnik prihvata da Trilino ne može biti odgovoran za bilo kakav gubitak podataka, ili neki drugi događaj, do koga može doći za vreme pružanja usluga na trilino.com internet stranici. Korisnik je saglasan sa tim da pristup trilino.com internet stranici ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen iz razloga kako redovnog održavanja stranice, tako i iz drugih razloga za koje nije odgovoran Trilino.

Trilino ni u kom slučaju nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posledica korišćenja, ili zbog nemogućnosti korišćenja trilino.com internet stranice delimično ili u celosti. Korisnik izričito izjavljuje da neće smatrati odgovornom Trilino, njegove ogranke, odgovorna lica u društvu, zaposlene i agente za naknadu eventualne štete i troškova, uključujući i troškove pravnog zastupanja, a koji bi mogli da nastanu korišćenjem internet stranice trilino.com od strane Korisnika.

Trilino, kao ni bilo koje treće lice povezano sa njim, ne garantuju ni na koji način da upotreba trilino.com internet stranice neće biti prekinuta, ili da će biti bez poteškoća u radu. Isto tako, Trilino nije niti može biti odgovoran za posledice koje mogu nastati upotrebom ove internet stranice, kao ni za tačnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge ili robe date preko trilino.com internet stranice.

Trilino isključuje svaku odgovornost za bilo kakva oštećenja opreme, hardvera i softvera Korisnika koja eventualno mogu nastati kao posledica korišćenja internet stranice trilino.com.

Ova izjava o odgovornosti odnosi se na sve eventualno nastale štete ili moguće povrede uzrokovane bilo kakvom greškom, hakerskim napadom, brisanjem, prekidom, računarskim virusom, kvarom, kašnjenjem u radu ili prenosu, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, raskidom ugovora, uništenjem ili neovlašćenim pristupom, promenama ili zloupotrebom zapisa, neprikladnim ponašanjem Korisnika, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom.

Zbog same prirode internet mreže, Trilino ne može garantovati potpunu zaštitu bilo koje informacije prenete na, ili sa trilino.com internet stranice pa stoga nije i ne može biti odgovoran za bilo kakve eventualne štetne radnje trećih lica koja takve poverljive informacije neovlašćeno primaju i koriste ili neovlašćeno otuđe.

Korisnik je upoznat i prihvata da informacije koje Korisnik sam objavi na javnim delovima trilino.com internet stranice mogu, takođe, biti dostupne drugim Korisnicima i trećim licima i kao takve mogu se bez znanja Korisnika pojaviti na drugim internet stranicama ili web pretraživačima, i Trilino ni u tom slučaju nije i ne može biti odgovoran za bilo kakvu eventualnu štetu koja nastane za Korisnika.

Korisnik koji želi da aktivno sarađuje na poboljšanju zaštite podatka, ili ima pitanja o tome, te ako želi da ažurira ili promeni neki od podataka može u svako doba da se obrati email-om Trilino-u na internet adresu admin@trilino.com.

Registracijom na trilino.com internet stranici i saglašavanjem sa UK u elektronskoj formi na ovoj stranici, smatra se da je Korisnik ovu Izjavu o poverljivosti podataka u celosti pročitao, razumeo i prihvatio.

Ograničenja odgovornosti Trilino-a u slučaju postavljanja sadržaja od strane Korisnika ili trećih lica

Korisnik je izričito saglasan da Trilino nije odgovoran za neprikladno, ili protivzakonito ponašanje drugih Korisnika, ili trećih lica i da je rizik od eventualnih šteta u potpunosti na Korisniku.

Korisnik je upoznat sa činjenicom da Trilino ne garantuje za tačnost, potpunost ili korisnost bilo kog sadržaja na trilino.com internet stranici postavljenog od strane Korisnika, trećih lica ili neovlašćenih korisnika.

Korisnik unapred prihvata da Trilino nije i ne može biti odgovoran za bilo kakav eventualni gubitak ili štetu nastalu za Korisnika iz razloga što se korisnik oslonio na informacije dobijene na trilino.com internet stranici.

Trilino se izričito ograđuje, u svakom smislu, od sadržaja materijala na internet stranicama trećih strana, na koje bi se moglo pristupiti sa trilino.com internet stranice. U slučaju da Korisnik pristupi internet stranicama trećih strana, isti to čini isključivo i samo na vlastitu odgovornost, što podrazumeva svako isključenje odgovornosti Trilino-a.

Trilino se ograđuje od eventualnog korišćenja ličnih informacija Korisnika, od strane drugih lica, kojima se te informacije moraju proslediti, u bilo koje druge svrhe koja se razlikuje od one zbog koje su informacije prosleđene, stoga nije i ne može biti odgovoran za eventualnu štetu po ovom osnovu nastalu za Korisnika.

Ograničenja odgovornosti Trilino-a za usluge/proizvode Trilino Partnera

Korisnik je u potpunosti upoznat sa činjenicom da Trilino nije vlasnik, niti u svom vlasništvu ima proizvode/usluge koje promotivno nudi putem svoje trilino.com internet stranice, pa, stoga, ne može ni da bude odgovoran za potencijalne pravne i materijalne nedostatke navedenih proizvoda/usluga, ili za bilo kakve druge probleme i nedostatke koji mogu nastati prilikom korišćenja usluga koji se nude. Za sve eventualne nedostatke u vezi sa isporukom ili manjkavosti proizvoda/usluga koje pruža bilo koji Trilino Partner, može biti odgovoran isključivo Trilino Partner koji konkretnu uslugu pruža.

Prekid korisničkog odnosa

Korisnik prihvata da Trilino može u svako doba raskinuti korisnički odnos sa njim i ukinuti mu lozinke ili korisničke naloge. U tom slučaju ne prestaju da važe uslovi koji se odnose na odgovornost i obaveze Korisnika. U slučaju da Korisnik naknadno uskrati pravo korišćenja njegovih ličnih podataka Trilino -u, ugovor između Korisnika i Trilino-a se atomatski raskida, nakon čega se ugovorna obaveza između Korisnika i Trilino -a automatski gasi, a ne prestaju da važe uslovi koji se odnose na odgovornost i obaveze Korisnika.

Ništavost UK, Uslova prodaje i Izjave o privatnosti

U slučaju da je neka od odredaba iz ovih UK, Uslova prodaje i Izjave o privatnosti ništava, takva ništavost neće uticati na valjanost bilo koje druge odredbe ovih UK, Uslova prodaje i Izjave o privatnosti, pa će preostali delovi ovih UK, Uslova prodaje i Izjave o privatnosti ostati na snazi, a ništavna odredba će biti zamenjena valjanom odredbom, koja po smislu i pravnoj volji najviše odgovara odredbi koja je utvrđena ništavom.

Ukoliko bilo koja strana ne iskoristi svoja prava iz ovih UK, Uslova prodaje i Izjave o privatnosti, to se neće smatrati odricanjem ili gubitkom tih prava, kao ni bilo kojih drugih ovde navedenih prava.

Rešavanje sporova

Sve sporove koji mogu da nastanu u vezi sa, ili iz ovih UK, Uslova prodaje i Izjave o privatnosti, ili u vezi sa, ili zbog korišćenja trilino.com internet stranice, između Trilino -a i Korisnika, Trilino i Korisnik pokušaće da reše mirnim putem. Ukoliko Trilino i Korisnik ne uspeju da reše spor mirnim putem, za vođenje spora biće nadležan Treći osnovni sud u Beogradu, ukoliko je Korisnik fizičko lice, odnosno Privredni sud u Beogradu, ukoliko je Korisnik pravno lice.